Apache CXF API

org.apache.cxf.jaxrs.impl.tl
Class ThreadLocalMessageContext

java.lang.Object
 extended by org.apache.cxf.jaxrs.impl.tl.AbstractThreadLocalProxy<MessageContext>
   extended by org.apache.cxf.jaxrs.impl.tl.ThreadLocalMessageContext
All Implemented Interfaces:
MessageContext, ThreadLocalProxy<MessageContext>

public class ThreadLocalMessageContext
extends AbstractThreadLocalProxy<MessageContext>
implements MessageContext


Constructor Summary
ThreadLocalMessageContext()
           
 
Method Summary
 Object get(Object key)
           
<T> T
getContent(Class<T> format)
           
<T> T
getContext(Class<T> contextClass)
           
 Object getContextualProperty(Object key)
           
 javax.ws.rs.core.HttpHeaders getHttpHeaders()
           
 javax.servlet.http.HttpServletRequest getHttpServletRequest()
           
 javax.servlet.http.HttpServletResponse getHttpServletResponse()
           
 javax.ws.rs.ext.Providers getProviders()
           
 javax.ws.rs.core.Request getRequest()
           
<T,E> T
getResolver(Class<T> resolverClass, Class<E> resolveClazz)
           
 javax.ws.rs.core.SecurityContext getSecurityContext()
           
 javax.servlet.ServletConfig getServletConfig()
           
 javax.servlet.ServletContext getServletContext()
           
 javax.ws.rs.core.UriInfo getUriInfo()
           
 void put(Object key, Object value)
           
 
Methods inherited from class org.apache.cxf.jaxrs.impl.tl.AbstractThreadLocalProxy
get, remove, set
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

ThreadLocalMessageContext

public ThreadLocalMessageContext()
Method Detail

get

public Object get(Object key)
Specified by:
get in interface MessageContext

getContext

public <T> T getContext(Class<T> contextClass)
Specified by:
getContext in interface MessageContext

getHttpHeaders

public javax.ws.rs.core.HttpHeaders getHttpHeaders()
Specified by:
getHttpHeaders in interface MessageContext

getHttpServletRequest

public javax.servlet.http.HttpServletRequest getHttpServletRequest()
Specified by:
getHttpServletRequest in interface MessageContext

getHttpServletResponse

public javax.servlet.http.HttpServletResponse getHttpServletResponse()
Specified by:
getHttpServletResponse in interface MessageContext

getProviders

public javax.ws.rs.ext.Providers getProviders()
Specified by:
getProviders in interface MessageContext

getSecurityContext

public javax.ws.rs.core.SecurityContext getSecurityContext()
Specified by:
getSecurityContext in interface MessageContext

getServletConfig

public javax.servlet.ServletConfig getServletConfig()
Specified by:
getServletConfig in interface MessageContext

getServletContext

public javax.servlet.ServletContext getServletContext()
Specified by:
getServletContext in interface MessageContext

getUriInfo

public javax.ws.rs.core.UriInfo getUriInfo()
Specified by:
getUriInfo in interface MessageContext

getRequest

public javax.ws.rs.core.Request getRequest()
Specified by:
getRequest in interface MessageContext

put

public void put(Object key,
        Object value)
Specified by:
put in interface MessageContext

getResolver

public <T,E> T getResolver(Class<T> resolverClass,
              Class<E> resolveClazz)
Specified by:
getResolver in interface MessageContext

getContent

public <T> T getContent(Class<T> format)
Specified by:
getContent in interface MessageContext

getContextualProperty

public Object getContextualProperty(Object key)
Specified by:
getContextualProperty in interface MessageContext

Apache CXF API

Apache CXF